Tromplaan 150
6004 ES  Weert
Postbus 10203
6000 GE  Weert
T 0495 - 531458
E info@janvantuel.nl

Assurantiekantoor Jan van Tuel is gevestigd te Weert.

Banknummer: NL13 ABNA 0 43 46 65 959 t.n.v. Assurantiekantoor Jan van Tuel BV
Aansluitnummer AFM: 12009110
Aansluitnummer Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid): 300.005775
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 13037689


Openingstijden kantoor:
maandag t/m donderdag: 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
vrijdag: 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur
en op afspraak

BELONINGSBELEID VOOR DE MEDEWERKERS VAN ASSURANTIEKANTOOR JAN VAN TUEL B.V.

De wetgever hecht er een groot belang aan dat er een beheerst beloningsbeleid is bij financiële ondernemingen. Dit beleid moet er op gericht zijn om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door een financiële onderneming tegen te gaan. Ons kantoor onderschrijft het belang van dit beleid en wij voeren dan ook periodiek een risicoanalyse uit om na te gaan of ons salarisbeleid tot een eventueel onzorgvuldig handelen aanleiding geeft of kan geven.
De beloning van onze medewerkers bestaat dan ook uit een vast salaris wat marktconform is. Onze beoordeling vindt plaats op basis van een integer en solide klantgericht handelen. Bij de afgesloten verzekeringsovereenkomsten vindt een kwalitatieve controle plaats, zodat de kans op onzorgvuldig handelen nihil is.
Het uitgangspunt van ons kantoor en dus ook van de medewerkers is dat zij zich met hun dagelijkse werkzaamheden laten leiden door de volgende uitgangspunten:
- Al onze adviezen geven wij naar eer en geweten passend bij de wensen en omstandigheden van onze (kandidaat-) relaties.
- Bij al onze adviezen wordt er terdege rekening gehouden met de belangen voor onze (kandidaat-)relaties. Dit alles voor op langere termijn en voor zover wij hiermee bekend zijn of kunnen veronderstellen.
- Met alle informatie die wij van onze (kandidaat-)relaties ontvangen wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan en deze informatie wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past om de belangen van onze (kandidaat-)relaties te behartigen.
- Ons kantoor zal nooit bewust verkeerde informatie aan verzekeraars of andere financiële instellingen verstrekken met betrekking tot het aangaan van een verzekering, gedurende de looptijd van een verzekering of als er een beroep op de verzekering gedaan wordt.
- Aan constructies welke volgens onze mening in strijd zijn met de belangen van onze (kandidaat-)relaties zal ons kantoor niet meewerken. Dit zal ook niet gebeuren als er ons kantoor om verzocht wordt en wij, juridisch, gevrijwaard zouden worden voor de eventuele gevolgen hiervan. Een voorbeeld van een dergelijke constructie is een hypotheek of transactie welke grote financiële problemen voor een (kandidaat-)relatie van ons kantoor kan veroorzaken.
- Ons kantoor is er zich terdege van bewust dat wij een vertrouwensfunctie innemen en dat het schenden van dit vertrouwen het aanzien van zowel ons kantoor als van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.

Assurantiekantoor Jan van Tuel BV